Azbest

Jedną z usług, jaką oferujemy naszym Inwestorom jest usuwanie i utylizowanie materiałów budowlanych zawierających AZBEST.

Z uwagi na fakt, iż azbest zaliczany jest  do kategorii odpadów niebezpiecznych, do prowadzenia prac związanych z jego usuwaniem, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownych zezwoleń.

Uzyskane przez nas zezwolenia pozwalają nam wytwarzać odpady niebezpieczne w postaci:
- materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest – kod 17 06 05
- materiałów izolacyjnych zawierających azbest – kod 17 06 01

W trakcie prowadzenia prac szczególny nacisk kładziemy na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Dzięki stałemu nadzorowi kierowników budów oraz Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy staramy się zapewnić bezpieczny dla otoczenia przebieg robót.

Kadra techniczna firmy przed rozpoczęciem prac związanych z wytwarzaniem odpadów azbestowych została skierowana na specjalistyczne szkolenia zorganizowane przez Naczelną Organizację Techniczną, natomiast pracownicy budowlani firmy odbyli szczegółowe szkolenie, którego program został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto współpraca nawiązana ze specjalistycznymi podmiotami pozwala nam na wykonywanie badań powietrza,  gleby oraz zdemontowanych materiałów budowlanych w celu określenia poziomu zawartości włókien azbestowych.

Wykonane dotychczas zleconych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz zawartymi umowami zostały potwierdzone REFERENCJAMI Inwestorów.